Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
League Match on Sporting Wicket
--/-
ratees
vs

ratees

  Matches Runs Wickets
Aarav Pandit 15 642 0
Abhinav Balasingam 16 168 0
Abhishek Rana 15 298 17
Ahamed Jeevan 15 76 0
Amit Tari 16 19 0
Bhabendra Trivedi 16 13 0
Faiz Elahi 15 144 16
Jagrav Singh 15 314 0
Kurt Johnston 15 16 23
manickam Anand 15 55 0
Ratul Bhansali 15 39 0
Sachin Jain 15 64 7
SaiShivaSundaram Anand 15 510 16
Sakthivel Aadhar 15 431 0
Tahir Elahi 16 34 12
Vaibhav Sundar 0 0 0

Dada's Army

  Matches Runs Wickets
Alex Darvall 1 0 1
Alfred Field 16 869 0
Anura Abeynaike 3 25 0
Arnab Dangi 16 100 0
Carlton Q Davies 10 15 25
Husain Khar 16 1 30
Kepler Hall 16 956 0
Lindy Franklin 16 473 0
Malcolm Butler 16 2 8
Mark Simpson 16 4 22
Mrudhul Khandelwal 0 0 0
Salim Khattak 16 16 0
Shafiq Malik 16 194 0
Shishul Narine 16 7 15
Tapan Kapur 0 0 0
Vaibhav Deevi 16 42 0
Vineet Nathasha 16 1 19

Chat

No one has posted here, why don't you be the first?