Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Silent Killers 7188 Praveen Praveen Division 7
Harman XI Club Harmansidhu Harmansidhu Division 5
Calg Of Pirates Nirad Nirad Division 6
love India 7901 Kanha Kanha Division 7
Hero Oddballs 7760 Hero Hero Division 6
High Grade 4eva Ras Ras Division 6
Chandpur King's Masud Rana Masud Rana Division 7
Deccan Chargers 1299 Nithesh Reddy Nithesh Reddy Division 7
Peshawar 8147 Sir Noaman Khan Sir Noaman Khan Division 6
Suicide Squad Elite Yash Velaskar Yash Velaskar -