Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Ashutosh Lordcreators 6881 Ashutosh Nandan Ashutosh Nandan -
Nashik Dashers Shridhar Shinde Shridhar Shinde Division 7
Chennai Supar Kings 4678 Krishna Krishna Division 7
Sky Chasers Marshall Marshall Division 7
Prince 6177 Prince Prince -
AK Blasters 5519 Akshay A Akshay A -