Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Praveen Pacifics Praveen Kumar Praveen Kumar Division 6
MayuAmri Stars mayu parashar mayu parashar Division 6
Mani Foolers Manideep Manideep Division 7
KingCoolGamers KingCoolGamer KingCoolGamer Division 7
khatranak khiladi Rahulrider Rahulrider Division 7
Kochi Vikings Rahul93 Rahul93 Division 7
RATHORE RAJPUT Ps Rathore Ps Rathore Division 6
BATTING WARRIOR'S Sir JADY SIR Sir JADY SIR Division 6
Prince XI 127 Prince Khan Prince Khan Division 5
Jassi Jokers Jassi Jassi Division 5